Corona protocol IADS en IDD 11 mei 2020

nieuwe iads logo transparant iddworld logo trans

 

 

 


De IADS en IDD hebben een protocol opgesteld voor het duiken in de Nederlandse wateren. Deze  versie is gebaseerd op de maatregelen van de overheid en RIVM zoals deze gelden per 11 mei 2020. Wij baseren ons op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang  met de maatregelen van de regering en overheden. IDD en IADS werken samen met partijen van de duiksport om het sportduiken weer veilig op te starten. Wij vermelden de RIVM, NOB, NOC*NSF en DAN als bronnen voor ons protocol. Aan dit protocol kunnen geen rechten worden ontleend.

Recreatieve- en opleidingsduiken

Duikers  van  alle  leeftijden  die  recreatief duiken  als  buddypaar  (twee  personen)  op een  (buitenwater) duiklocatie. Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding,  trainen in de buitenlucht. Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen weer gaan sporten en gaan zwembaden open. Voor iedereen geldt de 1.5 meter afstandsregel, behalve voor de jeugd t/m 12 jaar onderling. Trainingen (+ recreatief sporten) zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien zijn verboden. Recreatief sportduiken als buddy’s kan onder  specifieke maatregelen en de hygiëne maatregelen van het RIVM worden uitgevoerd. Bepalend daarbij is de regel  dat sporten dient plaats te vinden in eigen omgeving. Derhalve geldt dat ook duiken enkel in de eigen omgeving is  toegestaan. Daarbij geldt dat je het aantal buddy’s zo veel mogelijk moet beperken. Uiteraard geldt met name dat  1,5 meter afstand moet worden gehouden, onder water is deze regel niet van toepassing.

Zwembaden

Vanaf 11 mei gaan de zwembaden weer  open. Gemeenten gaan beslissen of zwembaden opengaan en gaan met de zwembaden maatregelen per locatie  bepalen en handhaven. De zwembadbranche heeft een protocol opgesteld. 

Buitenwater

In algemene zin zijn  deze normaal toegankelijk voor onderwatersport, tenzij door de verantwoordelijke instantie daartoe beperkingen zijn opgelegd. Voor het veilig gebruik van deze locaties zie het hoofdstuk; Richtlijnen voor veilig gedrag en gebruik van duiklocaties.

Veilig duiken

De besmetting met Corona is een extra risico dat vraagt om maatregelen en aanpassingen. Specifiek ter aanvulling van de algemene RIVM-regels:

 • Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis!
 • Heb je corona (COVID-19) gehad of enige twijfel over je duik-fitheid, raadpleeg je huis- of keuringsarts.
 • Gezondheidskeuringen: indien verlopen, volg regels van jouw duikorganisatie.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen, behalve onder water.
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden naar het zwembad of duikstek. Anders reis apart. Voor >18 jaar. Vermijd groepsvorming van 3 of meer personen indien 1.5 meter afstand boven water niet gewaarborgd kan worden.
 • Gebruik anti-fog middel om het beslaan van het masker te voorkomen.
 • Houd je aan de Richtlijnen voor Veilig gedrag en gebruik duiklocaties (bijlage
 • Vermijd situaties waar extra risico bestaat op duik- of decompressieongevallen, blijf binnen de nul tijden! Verlaat direct na het omkleden de sport-/duiklocatie.

Hygiëne duikapparatuur en uitrusting

 • Zorg (zo veel mogelijk) voor eigen uitrusting. Indien dat niet kan, let op de hygiëne maatregelen.
 • Reinig en desinfecteer uitrusting volgens de regels in het kopje: Extra hygiëne i.v.m. het Coronavirus voor (duik)apparatuur en uitrusting.

Aangepaste procedures

 • Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen zodat je indien nodig uitrusting of handen kunt desinfecteren en dat deze gebruikt kunnen worden door deelnemers of familie van deelnemers.
 • Vermijd procedures en oefeningen waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Richt de opleiding zodanig in dat bovenwater 1.5 meter afstand kan worden gehouden. Denk voor al buddycheck, (de)briefing ,in- en uit het water situatie en meehelpen aan- en uittrekken van de + duikuitrusting.
 • Vermijd procedures en oefeningen waarbij uitrusting gedeeld moet worden.
 • Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 1,5 m afstandsregel en hygiëneregels te houden.
 • Vermijd opleidingssituaties en oefeningen waarbij een grotere kans bestaat op duik- of decompressieongevallen om onnodige druk op de gezondheidszorg te voorkomen,
 • Geef theorielessen/ droge contactmomenten zoveel mogelijk online, maak gebruik van e- learning

Duikscholen, verenigingen  en winkels

Voor duikwinkels gelden in algemene zin dezelfde regels als voor alle andere detailhandelsbedrijven. Volg de  aanwijzingen van de winkelier voor het veilig passen van uitrustingen. Meer nuttige tips vind je op site van DAN:  Dive Operations and COVID-19: Prepping for Return. Let op! Niet al deze tips passen in het Nederlandse beleid.

Uitleen, verhuur en gebruik door meerdere gebruikers van duikapparatuur en uitrusting

 • Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van eigen apparatuur en uitrusting.
 • Beperk de uitwisseling van apparatuur en uitrusting zoveel mogelijk.
 • Houd ruimte met uitleenmateriaal enkel toegankelijk voor eigen staf.
 • Houd terugkomend materiaal gescheiden van ander materiaal totdat deze is gedesinfecteerd.
 • Reinig en desinfecteer apparatuur en uitrusting volgens de regels genoemd in het hoofdstuk: Extra hygiëne i.v.m. het Coronavirus voor duikapparatuur en uitrusting.
 • Indien mogelijk geef je een duiker in opleiding zonder eigen uitrusting dezelfde set voor de hele cursusduur.
 • Instrueer staf en gebruikers hoe het materiaal gereinigd en gedesinfecteerd dient te worden.

Perslucht vulstations

Naast de gebruikelijke afstand maatregelen houden we er rekening mee dat het virus overdraagbaar is via de (kraan  van) een duikfles en via de aansluiting en de bediening van de compressor. Daartoe gelden de volgende  voorschriften:

 • Ontsmet alle onderdelen van de compressor tenminste dagelijks en zo vaak als nodig;
 • Wijs een vulmeester aan en instrueer deze;
 • Was je handen voor bedienen van de compressor;
 • Ontsmet de kranen van duikflessen voordat ze aangesloten worden;
 • Vermijd direct contact met die delen waar ademlucht langs komt.

Openbare perslucht vulstations

Naast gebruiksinstructies publiceer de volgende hygiëne instructies:

 • Duikers voorzien in eigen desinfectiemiddelen/ reinigingsdoekjes.
 • Gebruikers ontsmetten het vulpaneel en onderdelen voor gebruik.

Duikinstructeurs, assistent-instructeurs en divemasters

Houd je aan de richtlijnen van de IADS en/of IDD en daarnaast aan de onderstaande  richtlijnen:

 • Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen, zodat je indien nodig uitrusting of handen kunt desinfecteren en dat deze gebruikt kunnen worden door deelnemers of familie van deelnemers.
 • Richt opleidingen zodanig in dat de 1,5 meter afstand boven water gewaarborgd kan worden.
 • Denk hierbij in ieder geval aan aanpassingen bij uitvoeren van: de buddycheck, (de)briefing, in het water gaan en uit het water komen, meehelpen met het aan- en uittrekken van de duikuitrusting.
 • Geef theorielessen/ droge contactmomenten zoveel mogelijk online, maak gebruik van e-learning producten indien beschikbaar.
 • Vermijd opleidingssituaties en oefeningen waarbij een grotere kans bestaat op duik- of decompressieongevallen om onnodige druk op de gezondheidszorg te voorkomen.
 • Opleidingssituaties en verplichte oefeningen in een cursus waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, kunnen niet worden uitgevoerd en/of zal een alternatief moeten worden gezocht.
 • Opleidingssituaties en verplichte oefeningen waarbij uitrusting gedeeld moet worden, kunnen niet worden uitgevoerd en/of zal een alternatief moeten worden gezocht.

Eerste hulp en reanimatie

Voor het verlenen van eerste hulp bij duikongevallen gelden aangepaste regels. Het doel van de tijdelijke  maatregelen voor eerste hulp is het risico van besmetting met het Coronavirus van hulpverleners tot het minimum  te beperken. En tegelijk willen we slachtoffers zo min mogelijk tekort doen. Dit advies geldt voor een beperkte  periode. Bij het opstellen van dit protocol is uitgegaan van de adviezen van Oranje Kruis, Rode Kruis, Divers Alert  Network (DAN), Emergency First Response (EFR) en NIBHV.  Op de websites van deze organisaties vind je steeds de meest recente en uitgebreide informatie.

Advies voor een eerste hulp

We gaan ervan uit dat onderwatersporters gezond zijn als ze gaan sporten. Bij een ongeval mag je er echter niet  van uitgaan dat slachtoffers of hulpverleners geen drager zijn van het corona virus. Algemene afstand- en hygiëne  maatregelen blijven zo veel mogelijk van kracht. Wat als je hulp moet verlenen?

 • Let op je eigen veiligheid en denk daarbij na over mogelijke besmettingsrisico’s.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Beoordeel bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf helpt.
 • Bel als dat nodig is 1-1-2. Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot spoedeisende eerste hulp.
 • Draag beschermende (nitril) handschoenen tijdens het verlenen van eerste hulp om jezelf en het slachtoffer te beschermen. (Gebruik geen vinylhandschoenen, die bieden geen bescherming tegen micro-organismen).
 • Volg bij een reanimatie de tijdelijke aanpassingen voor een daadwerkelijke reanimatie in de praktijk.

Na de eerste hulpinzet:

 • Desinfecteer je handen polsen en onderarm, direct na de eerste hulp inzet.

Krijg je klachten?

 • Krijg je in de dagen/weken na de eerste hulpinzet klachten die mogelijk duiden op Corona (COVID-19)? Volg altijd de adviezen van het RIVM. Neem contact op met je eigen huisarts.

Reanimatie: geen mond-op-mond beademing 

In geval van reanimatie volgen we de adviezen van de Nederlandse Reanimatie Raad (en andere organisaties): Tijdens  de  corona  (COVID-19)  pandemie  is  het  advies  om  geen  mond-op-mond  of  mond-op- maskerbeademing te geven aan slachtoffers van een circulatiestilstand. Het risico op besmetting van de hulpverlener als het slachtoffer besmet is met coronavirus wordt tijdens deze handeling geschat op 100%.  Gebruik van een beademingsballon lijkt een voor de hand liggend alternatief. Deze handeling vraagt echter  veel oefening en training en heeft bij onjuiste uitvoering veel risico’s voor het slachtoffer. Tenslotte is bij  verkeerde uitvoering de kans op besmetting van de hulpverleners ook groot als gevolg van luchtlekkage  langs het masker. Daarom wordt deze techniek alleen geadviseerd bij reanimaties in het ziekenhuis en  alleen als de zorgprofessionals goed getraind zijn en de 4 handen techniek gebruiken.  Bij slachtoffer MET een bewezen of veronderstelde corona (COVID-19) besmetting is het advies  aan omstanders en hulpverleners om geen borstcompressies te geven. Tijdens het geven van  borstcompressies komen kleine druppeltjes (aerosolen) van het slachtoffer vrij waarin zich de  virusdeeltjes bevinden. Het geven van borstcompressies vergroot dus de kans van besmetting  van de hulpverleners. Bron: https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/  Dit betekent dat ook er geen mond-op-mond beademing kan plaatsvinden en alleen daarin getrainde hulpverleners  met een beademingsballon mogen beademen. Bij het toedienen van zuurstof kan dat in principe alleen bij  zelfstandig ademende slachtoffers. Met inachtneming van de nodige hygiëne maatregelen. Het is niet te verwachten  dat corona (COVID-19) patiënten gaan duiken. Het zal dus geen probleem zijn eventueel borstcompressies te  geven.

Oefeningen en opleiding eerste hulp en reanimatie

De regering zal flexibiliteit en versoepeling van maatregelen aankondigen als daar aanleiding voor is. En specifiek  over hoe de hulpverlening kan worden opgeleid en geoefend in die ‘post-corona’ samenleving. Extra hygiëne i.v.m. het Coronavirus voor duikapparatuur en uitrusting Het is aangetoond dat het virus op diverse materialen en nog tot 72 uur aanwezig kan zijn. Gezamenlijk gebruik  van duikapparatuur biedt een verhoogde kans op besmetting door voornamelijk het  Corona-virus. Het is belangrijk om duikapparatuur goed en veilig te reinigen/desinfecteren en daarmee besmettingsgevaar zoveel als mogelijk  te beperken/voorkomen.

Maatregelen voor gebruik duikapparatuur en uitrusting

 • Maak gebruik van eigen uitrusting.
 • Reinig en desinfecteer je uitrusting na eigen gebruik, na uitleen of verhuur.
 • Indien mogelijk geef je een duiker in opleiding zonder eigen uitrusting dezelfde set voor de heel cursusduur.

Reinigen/desinfecteren

Voor het reinigen en desinfecteren van (duik)apparatuur en uitrusting adviseren wij de voorschriften van de fabrikant  te hanteren. In veel gevallen verwijzen deze naar de site van DAN: Disinfection of Scuba Equipment and COVID- 19 

duikuitrusting tabel

Richtlijnen voor veilig gedrag en gebruik van duiklocaties

(Bron NOB)

Doelgroep

Duikplaatsen worden middels dit protocol opengesteld voor individuele duikers (buddyparen eventueel met een  instructeur) die qua opleiding en uitrusting geheel zelfvoorzienend zijn. Als de overheidsmaatregelen dit toelaten dan kunnen ze in een latere fase, met de dan geldende maatregelen ook  gelden voor groepsactiviteiten. Houd je aan de voorschriften, dan blijft het voor iedereen mogelijk te genieten van de duiksport!

De gemeente/eigenaar/beheerder beslist

Over het gebruik van (een parkeerplaats bij) een duikstek beslist de gemeente/ eigenaar en/of beheerder. Ze zijn  ook verantwoordelijk voor het bepalen van lokale maatregelen. Het toestaan van duikactiviteiten zal in belangrijke  mate afhangen van de mate waarin iedereen zich aan de voorschriften houdt.

Vervoer

Duikers komen met eigen vervoer naar de duiklocatie. Als het twee duikers betreft uit hetzelfde gezin dan kunnen  ze met elkaar meerijden. In andere gevallen rijden de afzonderlijke duikers met de eigen auto naar de duikplaats.

Parkeren

Op de duikplaats wordt geparkeerd zodat onderling minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Volg daarbij  de aanwijzingen van de gemeente/eigenaar. Voor veilig parkeren zie onderstaande voorbeelden.

Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn verlaat je de parkeerplaats. Met dank aan de bron NOB.

Omkleden/duikvoorbereiding

Als bij het omkleden hulp nodig is, dan kan dit eventueel een gezinslid doen. Is dit niet mogelijk dan alleen helpen  met ademautomaat in de mond en duikmasker op. Voor de duikvoorbereiding gebruik maken van de protocollen  die gelden voor sportduiken.

Wandeling naar en van de instap

Bij de wandeling naar de instap en terug naar de auto houden we een afstand tot elkaar van minimaal 1,5 meter.  Er wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Is dit niet mogelijk dan geven we elkaar voorrang en  passeren we elkaar rug aan rug. Als dit laatste niet mogelijk is dan wordt het duikmasker op gezet en de Ademautomaat ingedaan en kunnen twee duikers elkaar op die manier passeren.

Sanitair/hygiëne

De gemeente/eigenaar/beheerder beslist hierover. In algemene zin voorzien wij dat op de duikplaatsen omkleed  voorzieningen gesloten blijven. Douches en spoelgelegenheden zijn ook dicht. Het virus kan ook worden overgedragen via ontlasting. Gebruik een toilet en houd deze schoon voor de volgende  gebruiker. Toiletten, met van vloer tot plafond doorlopende wanden blijven open. Als de wanden niet geheel  doorlopen worden de toiletten om en om gesloten. Toiletten worden dagelijks schoongemaakt. Als er geen  verantwoordelijke wordt gevonden voor het schoonmaken gaan de toiletten ook dicht. Elke duiker heeft zelf toiletpapier mee en gebruik eigen handalcohol en ontsmettingsdoekjes om de handen na  gebruik van de faciliteiten te kunnen ontsmetten. Gedraag je dan als goed huisvader. Neem alle afval en andere vervuiling mee. Heb respect voor je omgeving en  het milieu.

Overige faciliteiten

Na de duik wordt de duikplaats zo snel mogelijk verlaten. Samenscholing moet voorkomen worden. Voor eventueel  aanwezige horeca gelden de regels zoals gesteld voor deze branche. Bij buitenvulstations komt een routing en  worden afstand strepen aangebracht om een onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen. Ook hier gelden  aanvullende hygiëne maatregelen.

Vertel het voort en spreek elkaar aan

De richtlijnen die hier worden opgesomd worden op verschillende manieren naar de duiker gecommuniceerd.

 • Middels een bord met spelregels bij de duikplaats.
 • Middels websites met content voor duikers.

Waar kun je nog meer belangrijke en interessante informatie vinden:

 • Site IADS
 • Site IDD
 • Site RIVM
 • Site NOC*NSF
 • Site DAN
 • Site NOB

Onderstaande tabel is opgesteld door de NOB  met de richtlijnen van de RIVM en NOC*NSF. De onderwatersport sector voorziet in de gefaseerde opstart van de sporten tot aan de ‘normale’ situatie de  volgende stappen. Het is nog niet duidelijk of per onderdeel de versoepeling even snel zal verlopen:

fasering