Doel van de IADS

De I.A.D.S. zet zich in tot het bevorderen van de duiksport.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

De erkenning van sport- en beroepsduikers,

ongeacht waar zij hun opleiding hebben genoten;

Het ontbreken van een lidmaatschap van een duikvereniging.

Het inschakelen van de onder 1 bedoelde duikers in een brevetten- en opleidingssysteem, op grond van:

hun reeds aanwezige kennis;

Hun reeds aanwezige praktische vaardigheid.

Het opstellen van een brevettensysteem voor duikers, c.q. duikinstructeurs waarin de benodigde theoretische kennis in overeenstemming is met de vereiste praktische vaardigheid.

Het doen verzorgen van een aanvullende theoretische en praktische opleiding voor de verschillende brevetten. Het bevorderen van eenheid op het gebied van medische keuringseisen.

Het tot stand brengen van een koppeling tussen keuringseisen en periodiek af te geven brevetten.

Het behartigen van de algemene belangen van de aangesloten contribuanten door onder andere:

Het zoeken van aansluiting bij en erkenning door buitenlandse en Nederlandse overkoepelende duikorganisaties;

Het verkrijgen van duikvergunningen in de gebieden waar zulks door autoriteiten vereist wordt.

Het streven naar een doelmatige opleiding- en examenstructuur voor de verschillende brevetten.

Het verrichten van die handelingen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Afdrukken E-mail